de Wilge

Wilge biedt primair onderwijs op katholieke grondslag. Binnen een zorgzame leer- en leefgemeenschap geven we weloverwogen vorm aan de mogelijkheden, autonomie en vrijheid die ons geschonken zijn, uitgaande van het goede van de mens.
 Wij helpen onze leerlingen de toekomst als verantwoordelijke wereldburgers tegemoet te treden door hen te leren leren om te anticiperen op de wereld van morgen. We betrekken ouders en leerlingen nauw bij de school en de zorg.

​Aandacht voor alle leerlingen
De school biedt een herkenbare klassikale structuur die zich kenmerkt door rust, duidelijkheid en een helder onderwijsaanbod. Zij hanteert hierbij een doorgaande lijn in methodes en materialen en realiseert een effectieve lestijd en instructie. De methode is de leidraad maar de leerkracht heeft de regie en zorgt voor een bredere context. De leerkracht varieert hierbij in werkvormen. We stimuleren een taakgerichte en zelfstandig houding bij de leerling en betrekken de leerlingen actief bij hun ontwikkeling.

Gezien de grenzen aan de uitvoering van individuele hulp worden onderwijsbehoeftes geclusterd. Bij rekenen en taal wordt binnen een  groep op 3 niveaus gewerkt. De school houdt continue zicht op de ontwikkeling van de leerlingen door middel van toetsing en observaties. Bij de afstemming van het onderwijs op de leerling is de gesignaleerde onderwijsbehoefte bepalend en niet afhankelijk van een specifieke diagnose. Het zorgbeleid concentreert zich op vroegtijdige signalering met als doel de juiste begeleiding zo snel mogelijk te starten.

Aandacht op maat

Om in het onderwijs voor de leerlingen binnen de groep te differentiëren kan gebruik gemaakt handelingsplannen, versnellen, doubleren, dyslexie- en dyscalculieprotocol. Het schoolklimaat en de sociaal emotionele ontwikkeling van onze leerlingen wordt planmatig gevolgd en daar waar nodig vinden interventies plaats, binnen op buiten de klas.

Op school zijn medewerkers met deskundigheid op diverse gebieden:

  • Interne begeleiding
  • Lezen
  • Taal
  • Rekenen
  • Meer-/hoogbegaafdheid
  • Sociaal gedrag en veiligheid
  • Maatschappelijk werk

Deze deskundigheid wordt in de samenwerking met de leerkracht ingezet om het juiste onderwijsaanbod in de groep te realiseren. Directe ondersteuning is afhankelijk van beschikbare tijd binnen de school. Door middel van monitoring volgen de specialisten de ontwikkeling van het kind. In ons aanbod voor passend onderwijs richten we ons niet op een specifieke expertise maar op de mogelijkheden om te komen tot een juiste aanpak. Bij bijzondere ondersteuningsbehoeftes (motorische, visuele of auditieve gebied) is van belang of er mogelijkheden tot begeleiding zijn in combinatie met externe expertise/ondersteuning. We maken gebruik van het W.J.F. Nuyens Instituut (expertisecentrum voor leerlingbegeleiding van de Alberdingk Thijm Scholen). Zij bieden de mogelijkheid om nader onderzoek te doen.

Ook is het mogelijk om, indien dit in het belang van het kind is, om van school te wisselen.

Schoolwebsite

www.dewilge.nl​