Laar en Berg

Laar & Berg is een school voor havo en vwo waar leerlingen de keuze kunnen maken om het tweetalig Middle Years Programme van de International Baccalaureate te volgen. Laar & Berg biedt internationaal georiënteerd onderwijs in een uitdagende leeromgeving waarbij leerlingen kansen krijgen hun individuele talenten optimaal te benutten. Het onderwijs moet ‘ertoe doen’ en resulteren in een brede ontplooiing van de leerlingen. Zij worden gestimuleerd het maximale uit zichzelf te halen en op te groeien tot evenwichtige, competente jongvolwassenen.

Organisatie                                                                             De leerling start in een Nederlandstalige havo/vwo-brugklas of in het tweetalige Middle Years Programme (MYP). In klas 1 en 2 werken wij zoveel mogelijk in leergebieden zoals mens en maatschappij, science en kunst. Deze vakkenintegratie maakt het mogelijk om leerstof vanuit verschillende invalshoeken aan te bieden; de holistische benadering. In verbindende activiteiten komen de verschillende vakken/ leergebieden samen.


In de onderbouw volgen alle leerlingen lessen podiumkunst, muziek en beeldende vorming. Ook sport neemt een belangrijke plaats in het curriculum in. Verder volgen alle leerlingen vijf uur science per week in onze science labs. Naast vier wiskundelessen per week, besteden we extra aandacht aan rekenvaardigheden. Vanaf klas 2 krijgen alle leerlingen naast Engels en Frans ook de vakken Duits en Spaans aangeboden. In het derde leerjaar wordt een keuze gemaakt voor de talencombinatie Frans-Duits, Frans-Spaans of Spaans-Duits.

HAVO
Leerlingen uit 3 havo komen na bevordering in de bovenbouw van de havo waarin zij eindexamen kunnen doen in één van de vier profielen:


• Cultuur en maatschappij (CM)• Economie en maatschappij (EM) 
• Natuur en gezondheid (NG)

• Natuur en techniek (NT) 


Daarnaast kiezen zij een vak in het zogenaamde vrije deel. Ambitieuze leerlingen kunnen in overleg hun examenpakket aanvullen met nog een extra vak. Doorstroming van leerlingen van havo naar vwo wordt gestimuleerd.

VWO

Net als in de havo kiezen de leerlingen in het vwo een van de vier profielen, maar de definitieve profielkeuze vindt in het vijfde leerjaar plaats. 
De leerlingen die verwachten een maatschappijprofiel in vwo 5 te gaan doen, kiezen in het vierde leerjaar de ‘maatschappij’-stroom.  Leerlingen die verwachten een van de natuurprofielen in vwo 5 te gaan doen, kiezen in vwo 4 de ‘natuur’-stroom. Pas in vwo 5 beginnen leerlingen in hun profiel, Dit zijn dezelfde profielen als in het havoprogramma: • Cultuur en maatschappij (CM)
 • Economie en maatschappij (EM) 

• Natuur en gezondheid (NG) 

• Natuur en techniek (NT)

MYP
Sinds 1995 biedt Laar & Berg tweetalig onderwijs. Uitgangspunt hierbij is dat leerlingen door onderdompeling eenvoudig en natuurlijk Engels leren. Omdat zij 50% van hun lessen in het Engels volgen en ook de dagelijkse communicatie in het Engels gaat, leren zij al doende. Aandacht voor alle leerlingen

Op Laar & Berg hebben alle leerlingen gedurende hun hele schoolcarrière een mentor. De mentor monitort de vorderingen van de leerling op academisch vlak, maar heeft ook structureel aandacht voor het algehele welbevinden van de leerlingen. Als er extra aandacht of een interventie gewenst is om een leerling in het spoor te houden/te krijgen, escaleert de mentor richting de vaste afdelingsmanager van de klas. In samenwerking met deze verantwoordelijke, wordt besloten welke maatregelen er getroffen worden. De afdelingsmanager en de mentor hebben structureel overleg over het functioneren van de klas en de individuen in de klas. Daarbij worden zij gevoed door de overige teamleden die op regelmatige basis input over een klas aanleveren.
 

 
Aandacht op maat


Indien een leerling extra begeleiding nodig heeft, maakt de afdelingsmanager in het team een analyse van de behoefte van de leerling. Vervolgens wordt beoordeeld welke medewerkers de leerling leerling verder kunnen helpen en of op welke wijze zij gefaciliteerd moeten worden. In sommige gevallen wordt – naast de begeleiding vanuit school – ook een ambulant begeleider ingeschakeld. Leerlingen met een indicatie krijgen standaard een interne persoonlijk begeleider en een ambulant begeleider. Echter, voor een leerling zonder indicatie kan dit ook gelden. De behoefte van de leerling stuurt dus de aard en intensiteit van de begeleiding. Leerlingen die behoefte hebben aan bijzondere begeleiding op mentaal-psychologisch vlak worden via het Nuyens Instituut en/of de coördinator leerlingzaken verder geholpen.

Schoolwebsite

www.laarenberg.nl