KinderCampus

​​​​Het concept van ErvaringsGericht Onderwijs (E.G.O.) is de basis voor alles wat we doen. Dit vernieuwingsonderwijs staat voor: onderwijs waarbij kinderen zich prettig voelen. Als je lekker in je vel zit en de stof  aansluit bij wat jij beleeft en ervaart, dan leer je op z’n best.
We respecteren de unieke ontwikkeling van ieder kind zoveel mogelijk en leggen de nadruk op het stimuleren van zelfvertrouwen, zelfstandigheid, nieuwsgierigheid en samenwerken met anderen. We zijn er trots op dat onze kinderen het goed doen op het voortgezet onderwijs. De missie van de KinderCampus is:

“Kinderen, met al hun talenten en onderlinge verschillen, maximale ontwikkelings- en ontplooiingskansen bieden in een veilige, sociale en uitnodigende omgeving.”

De KinderCampus kent voorzieningen en activiteiten op het gebied van basisonderwijs en buitenschoolse opvang op één locatie. Zij streeft naar een hoge kwaliteit van onderwijs en opvang, naar brede ontwikkeling en ontplooiing van kinderen in (buiten)schoolse situaties. Daarbij spelen sport, cultuur, natuur en techniek een belangrijke rol. De KinderCampus combineert dit unieke concept met het onderwijsconcept van ErvaringsGericht Onderwijs (E.G.O.).

Organisatie
De KinderCampus is georganiseerd in leeftijdsheterogene thuisgroepen:

. onderbouwgroepen van 4- 7 jaar
. middenbouwgroepen van 7-9 jaar
. bovenbouwgroepen van 9-12 jaar

Thematisch onderwijs
Op de KinderCampus is thematisch onderwijs het hart van het onderwijs. Vanuit de opvatting dat kinderen de wereld als een geheel ervaren, wordt onderwijs in samenhang gemaakt. Vanuit deze holistische visie is het streven voor kinderen werkelijkheidsnabije, levensechte en betekenisvolle activiteiten te ontwerpen vanuit een overkoepelend thema.

Vakkengesplitst onderwijs
Niet alle kerndoelen voor het basisonderwijs worden gehaald met de boven omschreven praktijk van het thematisch onderwijs. Daarvoor worden op de KinderCampus methoden gebruikt voor de volgende vakgebieden:  aanvankelijk  lezen,  begrijpend lezen, spelling en rekenen/wiskunde. Deze lesstof wordt in jaargroepen/vorderingengroepen aangeboden.

 Team van medewerkers/coaches
De leerkrachten op de KinderCampus heten coaches. Deelteams van onderbouw, middenbouw en bovenbouw geven in gezamenlijke verantwoordelijkheid vorm aan de onderwijsactiviteiten voor de kinderen uit de eigen bouw. Coaches hebben de basiscursus Ervaringsgericht Onderwijs gevolgd. Evenals de cursus met betrekking  tot het begeleiden van de sociaal-emotionele ontwikkeling met behulp van ‘De Axenroos’.

Team van medewerkers/Intern begeleider
De KinderCampus heeft een intern begeleider voor ongeveer 2 dagen per week. De intern begeleider  is opgeleid als Master Special Educational Needs (SEN) en is er om  vanuit die extra expertise samen met de thuisgroepcoaches de ontwikkelingen van de thuisgroep en de individuele kinderen en noodzakelijke vervolgstappen (handelingsplannen/arrangementen) te bespreken.

Team van medewerkers/Coördinator leerlingenzaken
Het bestuur van de verenigde Scholen J.A. Alberdingk Thijm heeft ‘bovenschools’ een aantal coördinatoren leerlingenzaken aangesteld. Deze coördinatoren worden voor een deel van de week toegevoegd aan het team van medewerkers op de basisschool. Zo ook op de KinderCampus. De taak van deze coördinator ligt met name op de niet-cognitieve problematiek. Deze coördinator is met name gespecialiseerd op het terrein van sociaal-emotionele en gezinsproblematiek. En kan in deze maatschappelijke situaties de gesprekken over de gezinssituaties aan gaan. Daardoor kunnen de coaches zich richten op hun hoofdtaak: onderwijs ontwerpen.

Aandacht voor alle leerlingen
Ontwikkelmogelijkheden en talenten

Voor ieder kind  wordt bepaald welke ontwikkelmogelijkheden het heeft op het gebied van cognitief gebied. Daarnaast wordt de ontwikkeling op sociaal-emotioneel gebied middels de uitgangspunten van het Ervarings gericht Onderwijs onder de loep genomen evenals de talenten van een leerling op het gebied van expressie- en creatieve vakken. Tijdens de portfoliogesprekken met de kinderen en de ouders wordt dit uitgebreid besproken.

Aandacht op maat
groepsoverzichten en groepsplannen.
De kinderen krijgen op basis van groepsplannen instructie op maat in kleine groepen. De niveaugroepen worden op basis van individuele onderwijsbehoeften bepaald. Kinderen die extra tijd of instructie nodig hebben worden hiermee zoveel mogelijk in de groep door de coach (leerkracht) begeleid. Kinderen die meer aankunnen dan de basisstof krijgen verrijkingsstof of kunnen zich verbreden door extra opdrachten vanuit het thema of de Columbusgroep.

Columbus
Kinderen die meer aankunnen dan de kerndoelen voorschrijven,  wordt een extra programma aangeboden op de KinderCampus. Deze kinderen krijgen binnen het thema opdrachten die niet alleen meer inhoud hebben maar ook extra vaardigheden van de kinderen vragen op het gebied van ‘leren leren’. We dagen de kinderen uit aan activiteiten deel te nemen waarin zij zich op verschillende gebieden kunnen ontwikkelen.
Per vakgebied wordt gekeken of de leerling de lesstof Top-down aangeboden kan krijgen, d.w.z. vooruit toetsen en met de leerling bespreken welke instructie gevolgd moet worden. Deze leerlingen krijgen verdiept werk op maat, zo mogelijk, in een clustergroep  aangeboden en geïnstrueerd waarbij leerlingen van hetzelfde niveau elkaar kunnen versterken en samenwerken.

Intensieve onderwijsbehoefte
Een kleine groep kinderen heeft behoefte aan intensieve ondersteuning. In overleg met ouders kan er gekozen worden voor extra begeleiding vanuit W.J.F. Nuyens Instituut; expertisecentrum voor leerlingbegeleiding of externe hulp.

Thuisgroep en basisarrangement
De KinderCampus heeft voor  ieder kind aandacht op maat. Voor alle kinderen geldt in ieder geval het boven omschreven basisarrangement van thematisch onderwijs, vakkengesplitst onderwijs en ateliers.
De thuisgroepcoaches hebben  aandacht voor individuele en groepsprocessen van eigen coachkinderen en onderhouden contacten daarover met kinderen en ouders. Ze signaleren de behoefte aan extra aandacht bij de kinderen en daar worden plannen voor gemaakt. Deze plannen kunnen betrekking hebben op:
. variatie in manier van instructie
. aanvullende instructies

Team van medewerkers
Het team bestaat uit een directeur, administratief medewerker, leerkrachten coaches (leerkrachten) en een intern begeleider. De directeur is 4 dagen in de week op de KinderCampus aan het werk. De directeur is verantwoordelijk voor de aansturing van het team en het beleid van de school.
Elke groep heeft 1 of twee coaches die elkaar op vaste dagen afwisselen. De coaches zijn verantwoordelijk voor het lesaanbod in de groep en de ontwikkeling van de leerlingen. Zij zijn specifiek opgeleid om Ervarings Gericht Onderwijs te kunnen geven. De KinderCampus heeft een intern begeleider voor ongeveer 2 dagen per week. De intern begeleider  is opgeleid als Master Special Educational Needs (SEN) en is er om  vanuit die extra expertise samen met de thuisgroepscoaches de ontwikkelingen van de thuisgroep groep en de individuele kinderen en noodzakelijke vervolgstappen (handelingsplannen/arrangementengroepsplannen en individuele plannen) te bespreken en te volgen. De BSO wordt geleid door een team van pedagogisch medewerkers en een regisseur die verantwoordelijk is voor de dagelijkse leiding tijdens de BSo-uren.
Vanuit VSAT hebben wij een halve dag per week extra ondersteuning van de coördinator leerlingzaken. De coördinator leerlingzaken is gespecialiseerd in sociaal emotionele - en opvoedkundige begeleiding. De intern begeleider en de coördinator leerlingzaken vullen elkaar  aan inzake leerlingbegeleiding.


Schoolwebsite

www.kindercampus.nl​