Jozefschool

De Jozefschool is een katholieke basisschool, gelegen in het hart van Nederhorst den Berg, die voor alle betrokkenen een veilige plek wil zijn waar een ieder zich thuis voelt. De kernwaarden uit de visie van de Jozefschool zijn: veiligheid, eigentijds, structuur, persoonlijkheidsontwikkeling en aansluiten bij onderwijsbehoeften.

De school telt 8 jaargroepen waar we zoveel mogelijk rekening houden met verschillen tussen leerlingen. Onze belangrijkste taak is leiding geven aan het leerproces van leerlingen in een positief schoolklimaat. We werken hard aan onderwijsontwikkeling op een manier die bij ons past. Dat doen we onder andere door ICT en Vroeg Vreemde Talenonderwijs tot speerpunten te maken. ​​​​​​​​

Organisatie
Onze school werkt volgens het leerstofjaarklassensysteem, waarbij de leerlingen gedurende de gehele periode van 8 jaar in dezelfde groepssamenstelling blijven. De gemiddelde groepsgrootte ligt rond de 25 leerlingen. Wij hechten wij veel waarde aan homogene groepen. Alleen bij de kleuters zijn de kinderen van groep 1 en 2 gemixd. Juist in deze groepen denken wij dat kinderen elkaar enorm kunnen ondersteunen in hun ontwikkeling. ​Op onze school werken wij volgens continurooster. De (sociale) veiligheid, het eigentijdse en de structuur uit onze visie zie je hierin terug.De leerkrachten worden ondersteund door een onderwijsassistent, de intern begeleider, vakdocent gym, native speaker Engels, coördinator leerlingzaken en de directeur.

Aandacht voor alle leerlingen
Er is op de Jozefschool een gestructureerde leeromgeving. Uitgaande van het klassikale onderwijssysteem hanteren wij het handelingsgericht werken in alle groepen. Wij sluiten aan bij de onderwijsbehoeften van allen kinderen door een opbouwende lijn in zelfstandig werken, veilig sociaal klimaat en het bieden van onderwijs op maat in de vorm van handelingsgericht werken.

 

Aandacht op maat

In principe wordt de zorg voor de leerlingen in de groep georganiseerd. Door observeren, toetsen etc., hebben we een goed zicht op de vorderingen van de kinderen.

De intern begeleider (IB-er) is twee dagen per week aanwezig. Zij coördineert de zorg die de leerlingen krijgen en ondersteunt de leerkrachten daarbij. Structureel worden alle kinderen met onze IB-er  besproken. Dit in de vorm van groepsbesprekingen en leerlingbesprekingen. Ook binnen het team worden zorgleerlingen besproken in een zorgvergadering.

Voor leerlingen met grotere problemen hebben we beperkt de beschikking over een Remedial Teacher. We hebben daarnaast binnen de school de mogelijkheid om leerlingen in de Leeskliniek te plaatsen. In de leeskliniek zorgt onze leescoördinator ervoor dat leerlingen met een achterstand op het gebied van lezen  door een gerichte, deskundige aanpak  weer op niveau kunnen komen. We werken daarbij met een dyslexieprotocol dat gebaseerd is op het Protocol Leesproblemen en Dyslexie. Voor leerlingen met dyslexie regelen we, samen met de ouders, de hulpmiddelen die deze kinderen nodig hebben.

In uitzonderingsgevallen geven we leerlingen een eigen leerlijn. Via een individueel handelingsplan en opp (ontwikkelingsperspectief), zodat zij op hun eigen niveau de leerstof kunnen doorlopen. Van leerlingen die meer kunnen, verwachten we ook meer. We passen hun taak aan, door eenvoudige leerstof voor moeilijkere en/of uitdagende(r) leerstof te vervangen. Sporadisch wordt doorverwezen naar het speciaal onderwijs. Zo lang er ontwikkelmogelijkheden  zijn, willen we de leerlingen  op de eigen  school blijven begeleiden.

Voor leerlingen die op sociaal- emotioneel gebied niet goed in hun vel zitten hebben we 1 dagdeel per week de beschikking over een coördinator leerlingzaken, die met hen en hun ouders in gesprek gaat. Verder kunnen we gebruik maken van het W.J.F.Nuyens Instituut ons expertise- centrum voor leerlingbegeleiding.​ 

Schoolwebsite

www.jozefschoolndb.nl​