Groot Goylant

In een uitdagende  en overzichtelijke leeromgeving  bieden wij onderwijs waarin:
- Elke leerling alle kansen krijgt om zich maximaal te ontwikkelen wat betreft capaciteiten, vaardigheden en interesses
- ICT en internationalisering (tweetaligheid) een belangrijke rol spelen
- Leerlingen voorbereid worden op een actieve en betrokken rol in een dynamische maatschappij

 Organisatie van de school / het onderwijs
Wij hebben gekozen voor een heterogene onderbouw. In leerjaar 1 en 2 zitten leerlingen van verschillende niveaus in een klas. Zij krijgen twee jaar de tijd om te laten zien wat hun sterke punten zijn en bereiden zich zo voor op de overstap naar de bovenbouw. In de bovenbouw hebben leerlingen de keuze uit een 6-tal opleidingen waarbinnen verschillende niveaus mogelijk zijn. Onze school heeft geen LWOO-afdeling. Het onderwijs bestaat uit klassikale instructie afgewisseld met verschillende werkvormen waarmee leerlingen zich kennis en vaardigheden eigen maken. Leerlingen worden geacht goed te kunnen functioneren in grotere groepen en bij te dragen aan een leeromgeving waarin elke leerling de mogelijkheid krijgt zich maximaal te ontwikkelen. Ons onderwijs richt zich op leerlingen met een IQ van 90 en hoger. Voor leerlingen met een lager IQ wordt gekeken of ons aanbod voldoende mogelijkheden biedt op het behalen van een diploma. Aspecten als motivatie en doorzettingsvermogen zijn van groot belang bij ons aannamebeleid.

 Aanbod
- tweejarige heterogene onderbouw
- opleidingen in de bovenbouw:  Zorg en Welzijn breed, Metalektro, Handel & Administratie, ICT-route, Mode & Commercie, Sport, Dienstverlening en Veiligheid,
- leerwegen (niveaus) in de bovenbouw: Basisberoepsgericht, Kaderberoepsgericht en Theoretische leerweg
- tweetalige/internationale afdeling

 Aandacht voor alle leerlingen
In de onderbouw volgen de leerlingen naast de theorie- en praktijkvakken ook studievaardigheidslessen, steunlessen en mentorlessen. In de studievaardigheidslessen werken leerlingen aan het uitbreiden van hun woordenschat, het verbeteren van hun leerstrategieën en algemene vaardigheden. Tijdens steunlessen krijgen de leerlingen extra uitleg voor de voor hen moeilijke vakken. De mentorlessen worden o.a. gebruikt voor het begeleiden van de sociaal-emotionele ontwikkeling. In de bovenbouw kunnen leerlingen ook gebruik maken van steunlessen. De mentoren begeleiden en volgen niet alleen de vorderingen op leergebied, maar ook de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerling. De mentor voert individuele gesprekken, klassengesprekken (via model “In de Ring”) en werkt in zijn groep aan thema’s als samenwerking, tolerantie, respect, veiligheid. Onder leiding van de teamleider bespreken de mentoren wekelijks de gang van zaken en maken afspraken of handelingsplannen voor leerlingen. Wekelijks worden de leerlingen die meer aandacht vragen door de teamleider besproken met de coördinator leerlingzaken. De mentorlokalen (voor de onderbouw) en de pleinen (voor de bovenbouw) vormen de thuisbasis voor leerlingen en mentoren.

 
Aandacht op maat

Remedial Teaching en dyslexie-ondersteuning bieden leerlingen in kleinere groepen begeleiding in de voor hen specifieke leerproblemen, zoals rekenen, begrijpend lezen en dyslexie. Waar nodig worden er met leerlingen individuele afspraken gemaakt die helpen hun leerproces te optimaliseren (bijv. faciliteiten voor dyslectische leerlingen als gebruik laptop/daisy-speler, luisterboeken, verlengde toetstijd, enz.).

Leerlingen die dat nodig hebben, krijgen een coach toegewezen die aanspreekpunt is en een maal per week met de leerling een begeleidingsmoment heeft. Naast de leerinhoudelijke ondersteuning kunnen trainingen zoals faalangsttraining, examentraining en sociale vaardigheidstraining ingezet worden om leerlingen extra handvatten te bieden in voor hen lastige situaties. De coördinator leerlingzaken kan op verzoek van de teamleider met leerlingen individueel gesprekken aan gaan i.v.m. problematiek op sociaal-emotioneel gebied. tevens kunnen we leerlingen doorverwijzen naar het W.J.F. Nuyens Instituut, expertisecentrum voor leerlingbegeleiding.

Schoolwebsite
www.grootgoylant.nl​