FAQ

1. Wat voor een school is Laar & Berg?
Laar & Berg is een relatief kleine VO-school (<800 leerlingen) waarin leerlingen met havo of vwo-niveau worden opgeleid in een internationaal georiënteerde, tweetalige leeromgeving. De leerlingen volgen in de eerste fase van hun opleiding (ten minste de gehele onderbouw) onderwijs binnen het Middle Years Programme van de International Baccalaureate, vervolgens doen zij in de Nederlandse Tweede Fase examen vwo of havo.

2. Waar komen de Laar & Berg leerlingen vandaan?
De meeste leerlingen op Laar & Berg (ca. 80 %) komen uit de directe omgeving van de school: Laren, Blaricum, Hilversum, Bussum, Eemnes en Huizen. Daarnaast komt een groeiend aantal leerlingen vanuit Baarn en Almere naar onze school. Deze leerlingen kiezen zijn bereid om verder te reizen voor het volgen van het MYP.

3. Waarin onderscheidt de school zich van andere scholen?
Laar & Berg is een relatief kleine school (< 800 leerlingen), rustig gelegen en heeft een eigen sportveld en sporthal op een zeer ruime campus. Uniek in Nederland is de onderwijsinhoudelijke inrichting; leerlingen volgen een internationaal erkend, tweetalig onderwijsprogramma (MYP) dat ook op duizenden international schools wordt aangeboden, vervolgens doen de leerlingen examen vwo of havo. De school is geaccrediteerd door zowel de International Baccalaureate als de Council of International Schools, gezaghebbende internationale onderwijsorganisaties.

4. Hoe is de sfeer op Laar & Berg?
De omgang tussen leerlingen en docenten is ontspannen. Omdat de school relatief klein is kent iedereen elkaar en voelen leerlingen zich gekend en erkend. Naast de reguliere lessen is er erg veel activiteit op het vlak van kunst, cultuur en sport. Laar & Berg heeft meerdere grote muzikale evenementen per jaar en de splinternieuwe campus met professionele sportfaciliteiten zorgt dat leerlingen ook op sportief vlak aan hun trekken komen.

5. Wat zijn de toelatingseisen voor Laar & Berg
Leerlingen hebben tenminste een havo-advies van de basisschool nodig om op Laar & Berg te worden toegelaten. De meeste leerlingen op Laar & Berg hebben een vwo of een havo/vwo-advies. Er is geen specifieke toelatingseis voor het MYP en leerlingen kunnen met verschillende basisniveaus op het vlak van het Engels ‘instappen’. Leerlingen met een lager startniveau voor wat betreft het Engels zetten in praktijk al in de eerste maanden indrukwekkende inhaalstappen.

6. Hoe ziet een MYP-klas eruit? Hoe groot zijn de klassen?
De klassen in het MYP zijn gemiddeld kleiner dan de gemiddelde klas op een traditioneel Nederlandse school. De gemiddeld 24 leerlingen per klas volgen ca. 50% van de lessen in het Engels. In de lessen is meer aandacht voor samenwerking, communicatie en presentatievaardigheden dan in het traditionele Nederlandse havo/vwo-onderwijs.

7. Wat heb je aan MYP?
MYP draait om drie dingen: taalverwerving (Engels), internationalisering en een zeer samenhangend programma. Het is een programma dat wereldwijd op duizenden scholen wordt aangeboden. MYP-leerlingen hebben bij vervolgopleidingen veel gemak van hun opleiding als zij tijdens hun HBO- of WO-vervolgstudies in de Engelse taal uit de voeten moeten kunnen. Ook het kunnen verwerken van grotere hoeveelheden studiemateriaal en het maken van werkstukken en presentaties wordt tijdens de vervolgstudie als een groot voordeel ervaren. Hieraan wordt in het MYP structureel veel aandacht besteed.

8. Welke “buitenschoolse” activiteiten biedt Laar & Berg?
Laar & Berg kent een zeer actief en veelzijdig ‘buitenschools leven’. In oktober gaat bijna de hele school op werkweek ergens in Europa. De eindexamenklassen werken op school aan hun profielwerkstuk. Daarnaast zijn er voor alle klassen meerdere malen per schooljaar verschillende projecten en excursies binnen de vakken.
De kleinschaligheid van de school zorgt er ook voor dat er makkelijk initiatieven op de ruime en goed toegeruste campus kunnen worden ontplooid. Zo vinden er bijna wekelijks sportieve activiteiten plaats waaraan leerlingen, maar vaak ook medewerkers deelnemen. Op het culturele vlak zijn de leerlingen van Laar & Berg ook maandelijks zichtbaar met buitenschoolse exposities (Kunst op De Brink) of optredens (maandelijks in het Brinkhuis)

9. Hoe is de begeleiding opgezet?
Alle klassen hebben een mentor die een ingeroosterd, vast  mentoruur met de klas heeft. Tijdens deze lessen maar ook in een-op-een gesprekken, staan mentor en leerlingen stil bij alle aspecten van functioneren op onze school. De mentor bespreekt de gang van zaken in de klas op regelmatige basis met de afdelingsmanager die – op zijn/haar beurt – rapporteert in het managementteam. Indien een leerling gebaat is bij extra begeleiding kan die via verschillende personen geregeld worden. Zo heeft een aantal leerlingen een persoonlijke begeleider, een docent die extra tijd en energie in de leerling investeert. Ook heeft een klein aantal leerlingen (ca. 1%) extra ambulante begeleiding. 
De brugklassen hebben ook extra begeleiding van zogenaamde ‘vierplussers’, bovenbouwleerlingen die de mentor ondersteunen. Studievaardigheden worden in deze klassen extra onder de aandacht gebracht tijdens de learn to learn-lessen, die door de afdelingsmanager gegeven worden.

10. Hoe ziet het rooster eruit?
In de onderbouw hanteren we een aaneengesloten rooster zonder tussenuren. De school begint om half negen, na drie lesuren van 45 minuten is er een pauze, dan weer twee lesuren, een pauze van 25 min. en tenslotte twee of drie uur les.  De leerlingen zijn veelal om 14.30 uur klaar met de lessen. Bij uitvallende lessen in de klassen 1 en 2 wordt de klas door een collega opgevangen. Dit gebeurt – indien haalbaar – ook met uitvaluren in de bovenbouw.

11. Hoe is de lesaanpak? Hoe is de opstelling in de klas?
Dit is vak- en groepsafhankelijk. In brugklas 1 wordt in het begin met vaste opstellingen gewerkt om de leerlingen snel te leren kennen, daarna wordt alleen in de opstelling ingegrepen als dat voor leerlingen en docent van belang is. Er wordt veel gevarieerd in werkvormen, dus de traditionele ‘treinopstelling’ is niet de standaard. Leerlingen werken in groepen, tweetallen, individueel en moeten naast ‘consumeren’ ook veel ‘produceren’. Dat laatste zie je bijvoorbeeld terug in de vele presentaties die leerlingen geven.  Er wordt door de hele school heen veel aandacht besteedt aan activerende werkvormen en het gebruik van creatieve technologie.

12. Wat is de plaats van ICT / creatieve technologie op Laar & Berg
ICT is een van de speerpunten van beleid op Laar & Berg en binnen de koepelorganisatie Alberdingk Thijm Scholen. Laar & Berg is zeer ruim toegerust met vaste Apple devices op diverse locaties in de school. De school beschikt ook over een eigen design lokaal en een studio. Alle leerlingen in de klassen 1 en 2 beschikken daarnaast over een persoonlijke Chromebook die voor drie jaar door de school geleased wordt. 

13. Mogen leerlingen het schoolterrein tussentijds verlaten?
Leerlingen in klas 1 t/m 3 mogen tijdens de schooldag het terrein niet verlaten. Dit is ook niet nodig want de ruime campus biedt plaats aan alle leerlingen om te leren én tussen de lessen door te ontspannen. Leerlingen in de klassen 4 tot en met 6 mogen het terrein verlaten, maar kiezen er veelal voor op de campus te blijven.

14. Hoe is de communicatie met ouders geregeld?
Laar & Berg hecht erg aan heldere en prettige communicatie met ouders. Met hun boeken krijgen de leerlingen de jaarlijkse contactinformatie uitgereikt. In deze gids staat belangrijke informatie zoals de jaarkalender, telefoonnummers, emailadressen en bijzonderheden over de organisatie. Iedere twee maanden komt er een digitale nieuwsbrief uit. Er zijn voor alle klassen aan het begin van het jaar ouderavonden waarin de gang van zaken wordt uitgelegd. In de meeste leerjaren zijn er daarnaast bijzondere ouderavonden, waarin een thema centraal staat. De data van die ouderavonden staan in de informatiegids en ook op onze website www.laarenberg.nl. Naar aanleiding van de rapporten zijn er mentorspreekuren en vakdocentspreekuren. De mentoren, docenten en overige leden van het team zijn bereikbaar via het telefoonnummer van de school. Daarnaast hebben ze allemaal een school emailadres.

De ouders zijn ook georganiseerd in klankbordgroepen per afdeling. Deze rapporteren weer aan de Raad van Ouders die ten minste ieder kwartaal met de directie van Laar & Berg vergadert. Deze vergaderingen vinden in een zeer constructieve en prettige sfeer plaats. 

15. Wat kost Laar & Berg?
Dat verschilt per leerjaar. Voor dienstverlening brengt de school ca. €200,- in rekening. Voor de klassen 1 t/m 4 geldt daar bovenop een extra MYP-bijdrage van € 318,- voor leerjaar 1 t/m 3 en € 424,- voor het vierde leerjaar. Deze bijdrage dient om de noodzakelijke extra kosten voor het programma te dekken. De vrijwillige ouderbijdrage is € 5,- per jaar. Excursies, uitjes, schoolfeesten e.d. worden allemaal op de schoolnota in rekening gebracht.​