Medezeggenschap

​Oudergeleding
Voorzitter: Jurgen Jongbloed
Lid + afgevaardigde GMR: Ard Verweij​

Personeelsgeleding
Afgevaardigde GMR: Amber Bouwmeester 
Secretaris: Mike Bunschoten

Contact
E-mail: mr@mariaschooleemnes.nl
Er is tevens een postvak op de Mariaschool  

​ Reglement

     ​
 
 

​Wat is de Medezeggenschapsraad?

De Medezeggenschapsraad is een in de Wet Medezeggenschap op Scholen voorgeschreven orgaan, waarin personeelsleden en vertegenwoordigers van ouders gelijkelijk vertegenwoordigd zijn. De ​Medezeggenschapsraad van de Mariaschool bestaat uit 2 personeelsleden en 2 ouders. De MR vergadert minstens 6 keer per jaar en bespreekt dan het beleid van de directie - nieuw of gewijzigd- en ziet erop toe dat het bestuursbeleid wordt uitgevoerd. 

De veiligheid in en rondom de school is ook een taak van de MR. Als u als ouder iets opgevallen is waarvan u denkt dat het in de MR besproken moet worden kunt u daarvoor contact opnemen met de MR via ons emailadres of één van de ouders of personeelsleden in de MR benaderen. De MR zal zorgvuldig met uw gegevens om gaan ​informatie Sinds 1982 zijn basisscholen wettelijk verplicht een medezeggenschapsraad (MR) in te stellen. Ouders en personeelsleden kunnen in een medezeggenschapsraad (MR) meedenken of meebeslissen over een aantal zaken en kijken of de directie en de personeelsleden zich aan het beleid houden zoals het bestuur dit heeft bepaald.  Er is geregeld wanneer een MR advies- en of instemmingsbevoegdheid heeft. 

Op 1 januari 2007 is de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) ingegaan. De WMS regelt o.a. de medezeggenschap in het basisonderwijs. Als gevolg van de deregulering en de invoering van lumpsumfinanciering hebben schoolbesturen meer mogelijkheden gekregen om eigen beleid te voeren. Hierdoor was het nodig de positie van de medezeggenschaps-raden te versterken, zodat ze een gelijkwaardige overlegpartner voor het schoolbestuur/ directie worden.  

Belangrijke kenmerken van de WMS zijn:

Medezeggenschap is een zaak van personeelsleden en ouders samen. Naast het pakket van gezamenlijke medezeggenschapsbevoegdheden krijgen de afzonderlijk geledingen ook een aantal zelfstandige instemmingsbevoegdheden. Het gaat dan om bevoegdheden die voor de betrokken geleding van groot belang zijn. Voorbeelden zijn, voor de personeelsleden de vaststelling van de formatie en voor ouders de regeling van de tussenschoolse opvang.

​De verankering van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) . Naast de MR is er ook een GMR. De GMR heeft een duidelijk afgebakende positie op bovenschools niveau voor onderwerpen van gemeenschappelijk belang. Het takenpakket van de GMR is niet meer afhankelijk van bevoegdheden die individuele medezeggenschapsraden wel of niet willen overdragen.

(bron) WMS tekst: www.medezeggenschapsraden.nl